Regulamin sklepu internetowego kokosklep.pl


§1. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1) Klient-osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach sklepu,
2) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
3) Kodeks cywilny- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.),
4) Regulamin- niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego kokosklep.pl,
5) Sklep internetowy (sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.kokosklep.pl, za pośrednictwem, którego Klient może zapoznawać się z informacjami i towarami prezentowanymi przez kokosklep.pl, a także składać zamówienia i kupować towary dostępne w sklepie internetowym,
6) Towar- produkty dostępne w sklepie internetowym,
7) Umowa sprzedaży- umowa sprzedaży towarów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy KOKOSKLEP Agnieszka Ziemiańska-Adam a klientem, zawierana za pośrednictwem serwisu internetowego sklepu,
8) Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),
9) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną- ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 ze zm.),
10) Zamówienie- oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towarów.
§2. Postanowienia ogólne
1) Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.kokosklep.pl.
2) Niniejszy Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
3) Sklep internetowy KOKOSKLEP, działający pod adresem www.kokosklep.pl, prowadzony jest przez właściciela sklepu tj. Agnieszkę Ziemiańską – Adam prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kokosklep Agnieszka Ziemiańska-Adam z siedzibą we Wrocławiu ul. Nyska 56 a/20, 50-505 Wrocław, NIP 8992564631 REGON 365215947, mail: kontakt@kokosklep.pl Administratorem danych osobowych jest właściciel sklepu- Agnieszka Ziemiańska-Adam.
4) Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego,
b) warunki i zasady składania zamówień drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego,
c) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego
5) Klient może uzyskać dostęp do regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej sklepu.
6) Sklep internetowy dopuszcza prawo zmian niniejszego regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
- zamiany przepisów prawnych dotyczących prawa konsumenckiego i handlu elektronicznego,
- zmiany form płatności,
- zmiany sposobów dostawy,
- zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.
7) Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia.
Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.
8) Niniejszy regulamin został opublikowany dn 26.09.2016.

§3. Wymagania techniczne korzystania ze sklepu internetowego
1) Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa lub odpowiednia aplikacja, posiadanie i podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
2) W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
§4. Zasady korzystania ze sklepu internetowego
1) Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa sklep internetowy zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2) Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.kokosklep.pl.
3) Rejestracja w ramach sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i jego akceptacji.
Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron sklepu.
Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
Rejestracja umożliwia jednoczesne logowanie do sklepu www.kokosklep.pl.
Sklep internetowy może pozbawić klienta prawa do korzystania z niego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez klienta regulaminu, a w szczególności, gdy klient:
- podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
- dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez sklep internetowy za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię sklepu internetowego.
4) W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
5) Klient zobowiązany jest w szczególności do:
- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla sklepu,
- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
- korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
6) Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
§5. Składanie i realizacja zamówień
1) W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.kokosklep.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2) Wybór zamawianych towarów przez klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3) W trakcie składania zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia - klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4) Po podaniu przez klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
5) W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia.
6) Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Wysłanie przez klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem umowy sprzedaży, zgodnie z treścią regulaminu.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu zamówienia klienta do systemu informatycznego sklepu internetowego, pod warunkiem zgodności zamówienia z regulaminem.
Po zawarciu umowy, klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
7) Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z regulaminem.
8) Zamówienia będą realizowane w dni robocze.
9)W przypadku płatności przelewem bankowym, proces realizacji rozpoczyna się po zaksięgowaniu środków na koncie.
10) Czas przygotowania towarów do wysyłki będzie wynosił do 48 godzin od chwili dokonania zapłaty za zamówiony towar.
11) Czas realizacji zamówienia na terenie Polski wynosi od 2 do 10 dni roboczych, przy czym przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dokonanie wszystkich etapów realizacji: od rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia przez Sklep, poprzez przekazanie przesyłki firmie kurierskiej, do przekazania przesyłki klientowi.
§6. Dostawa
1) Dostawa towarów jest ograniczona do Polski i odbywa się pod adres wskazany przez klienta w trakcie składania zamówienia.
2) Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem paczkomatów lub przesyłek kurierskich. Koszty dostawy są dokładnie określone na stronie internetowej sklepu. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania zamówienia.
3) Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 10 dni roboczych, w zależności od wyboru opcji dostawy, licząc od dnia opłacenia przez klienta zamówienia.
§7. Ceny i metody płatności
1) Ceny towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
2) Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
- płatnością w systemie PayPal
- płatnością w systemie PayU
- przelewem tradycyjnym
Opłata za zamówienie jest pobierana w momencie złożenia zamówienia w przypadku płatności poprzez PayPal i PayU.
§8. Prawo odstąpienia od umowy
Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient będący konsumentem wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta będącego konsumentem weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient będący konsumentem musi poinformować sklep internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Możecie Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie internetowej sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy są zwracane wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności będzie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji.
Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta będącego konsumentem jest wyłączone w przypadku:
Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
§9. Warunki reklamacji (zgłoszenie wad rzeczy sprzedanej)
1) Sklep internetowy jako sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego. Sklep internetowy jako sprzedawca na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów nie będących konsumentami z tytułu wad fizycznych (rękojmia).
W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@kokosklep.pl lub korespondencyjnie kierując reklamację na adres siedziby sklepu internetowego.
Można także wypełnić formularz reklamacji znajdujący się w zakładce Reklamacje i odesłać go na adres mailowy lub korespondencyjny.
2) W sytuacji wystąpienia wady klient powinien niezwłocznie zawiadomić sprzedawcę (sklep internetowy) o wykryciu wad podając:
- swoje imię, nazwisko,
- nr zamówienia lub numer rozliczenia (faktura)
- wskazać żądanie w stosunku do reklamowanego towaru.
3) Klientowi przysługuje prawo żądania:
- wymiany towaru na nowy,
- odstąpienia od umowy o ile wada towaru jest istotna.
4) Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Konsumenta nie później niż w terminie 14 dni. Towar niezgodny z umową należy odesłać na adres siedziby tj. na adres:
Kokosklep Agnieszka Ziemiańska-Adam ul. Nyska 56a/20, 50-505 Wrocław.
§10. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
1) Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez klientów.
2) Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić sklep internetowy o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
3) Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu klient może zgłaszać na adres mailowy: kontakt@kokosklep.pl lub pisemnie na adres siedziby Sklepu.
4) W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.
5) Sklep internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
§11. Postanowienia końcowe
1) Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
2) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych oraz inne właściwe przepisy.
3) Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego.
4) Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez: Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie działające przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, Rzeczników Praw Konsumentów, Federację Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Informacje o sposobach dostępu do ww. trybów i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl/ spory_konsumenckie.php.
Klient może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług.