Template common/add-to-cart.html does not exist.
kokosklep
Nowy koszyk

Mój koszyk

0 PLN
 • Reklamacje i zwroty

  Reklamacje

  1. LaRose ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi produkty wolne od wad.

  2. LaRose odpowiada wobec Konsumentów, w tym przedsiębiorców dokonujących zakupu w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością, za wady fizyczne i prawne produktów na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach (rękojmia).

  3. Konsument może zgłosić reklamację pisemnie, mailowo pod adresem: sklep@larose.care

  4. LaRose rozpatruje reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od jej zgłoszenia i przesyła informację o sposobie jej rozpatrzenia na adres mailowy podany przez Konsumenta. Jeżeli Konsument zażądał wymiany produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a LaRose nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

  5. Jeżeli produkt ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że LaRose niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony albo naprawiany przez LaRose albo LaRose nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolną od wad.

  6. Konsument może zamiast zaproponowanego przez LaRose usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez LaRose. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

  7. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

  8. Zamiast oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, Konsument może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady.

  9. LaRose wymieni wadliwy produkt na wolny od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej.

  10. LaRose może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego produktu w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

  11. Sprzedający nie odpowiada na podstawie rękojmi wobec Klientów innych niż Konsumenci.

  12. Konsument może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o dostępie do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.